Sectra


Popis

SECTRA je interaktívna výučbová pomôcka využívajúca reálnu anatómiu a klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách. Umožňuje užívateľom jednoducho odhaľovať a skúmať virtuálne znázornenie reálnych častí tela do najmenších detailov. 3D obrazy sú rýchlo a jednoducho vygenerované z údajov urobených pri CT alebo MR. Sectra Table tiež skvele doplňuje rezy vykonávané pri tradičnej výučbe anatómie. Vyučujúci môžu opakovať rez z predchádzajúceho prípadu na preskúmanie alebo pre ukážku ostatným študentom. Študenti môžu rezať rovnaké telo, objavovať a spoznávať anatomické variácie a rôzne časti tela.
Vďaka pripojeniu k výučbovému portálu môže užívateľ ľahko zobraziť širokú škálu obrázkov na jednej platforme - od hrubej anatómie, cez obrazy zhotovené zdravotníckou technikou, ako je ultrazvuk a röntgen, až po histologické obrazy.

SECTRA is an interactive teaching aid using natural anatomy and clinical cases to develop thinking in critical situations. It allows users to quickly discover and explore virtual representations of actual body parts down to the smallest detail. 3D images are quickly and easily generated from data taken during CT or MR. Sectra Table also perfectly complements the cuts made in traditional anatomy teaching. Teachers can repeat the amount from the previous case for review or demonstration to other students. Students can cut the same body, discover and recognize anatomical variations and different parts of the body. Thanks to the learning portal connection, the user can easily view a wide range of images on one platform - from rough anatomy, through images made by medical technology such as ultrasound and X-rays, to histological images.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené