Dentálny trenažér Simodont


Popis

Dentálny trenažér Simdont poskytuje dentálny nácvik vo virtuálnej realite („fantóm hlavy vo virtuálnej realite“). Študenti môžu nacvičovať dentálne postupy v 3D virtuálnom prostredí. Rukoväť vŕtačky poskytuje vysoko realistickú haptickú odozvu, takže študent presne cíti objekty a materiály, s ktorými má počas nácviku pracovať. Trenažér poskytuje možnosti nácviku manuálnej zručnosti, nepriameho videnia, ďalej prípravy pre odstránenie zubného kazu a prípravy k endodontickému prístupu, prípravy korunky a nácvik dentálnej anatómie. Simodont taktiež obsahuje komplexnú knihovňu zubných modelov, nástrojov a postupov a učitelia si ho môžu ďalej prispôsobiť tak, aby bol v súlade s nácvikovou filozofiou a požiadavky jednotlivých zubárskych vzdelávacích inštitúcií. Vyučujúci môžu pozorovať a vyhodnocovať prácu študentov ako v reálnom čase, tak aj neskôr offline.

The Simdont dental simulator provides dental training in virtual reality ("head phantom in virtual reality"). Students can practice dental procedures in a 3D virtual environment. The drill handle provides a highly realistic haptic response, so the student can accurately feel the objects and materials to work with during practice. The simulator offers opportunities to practice manual skills, indirect vision, further preparation for caries removal and preparation for endodontic access, crown preparation, and dental anatomy training. Simodont also includes a comprehensive library of dental models, tools, and procedures, and teachers can further customize it to match the training philosophy and requirements of individual dental educational institutions. Teachers can observe and evaluate students' work in real-time and offline.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené